Konferencja Katedr Finansów 2023
FINANSE WOBEC WYZWAŃ NOWEJ GOSPODARKI
14-15 września 2023

PROGRAM KONFERENCJI KATEDR FINANSÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych CEUE, ul. Towarowa 55

14 września 2023 r. (czwartek)

9.00-10.00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

10.00-10.10    

Otwarcie konferencji

Audytorium A

Prof. dr hab. Maciej Żukowski – Rektor UEP

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP – Dyrektor Instytutu Finansów

dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP – Dyrektor Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami 

10.10-11.40

Sesja plenarna

Audytorium A

Przewodnicząca: dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP, UE w Poznaniu

prof. Paul H. Dembiński, University of Fribourg, Foundation of the Observatoire de la Finance

Blaski i cienie finansów na rzecz zrównoważonego rozwoju

prof. Jan Toporowski, University of London

Spory o Finansowaniu Nowej Technologii

dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, dyrektor Digital Economy Lab UW

Nawigowanie w cyfrowym świecie: Wyzwania i zagrożenia transformacji cyfrowej             

Karol Wolniakowski, Wiceprezes Zarządu, SGB Bank S.A

Transformacja cyfrowa w sektorze bankowości spółdzielczej

11.40-12.00

Przerwa kawowa

12.00-13.30

Sesje równoległe

 

Sesja 1. Wyzwania współczesnych finansów

Audytorium A

Przewodnicząca: dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP, UE w Poznaniu

dr hab. Grażyna Ancyparowicz, prof. AG, NBP

Polityka pieniężna NBP w kryzysowych latach 2020-2022           

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, UE we Wrocławiu

Sztuczna inteligencja a badania w naukach o finansach - szanse i wyzwania                

prof. dr hab. Ewa Miklaszewska, UE w Krakowie

Dlaczego duże banki upadają? Lekcje z kryzysu 2008 r.

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, SGH w Warszawie, czł. koresp. PAN

W poszukiwaniu bezpieczeństwa finansowego w czasach kryzysu

 

Sesja 2. Raportowanie i manipulowanie dochodami

Sala 0.4 CEUE

Przewodniczący: dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP, UE w Poznaniu 

dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Efektywność polskich szpitali w latach 2012-2021

dr hab. Leszek Czapiewski, prof. UEP, dr hab. Józefa Gryko, dr hab. Joanna Lizińska, prof. UEP, UE w Poznaniu 

Elastyczność gotówkowa a jakość sprawozdań finansowych - doświadczenia rynków europejskich

dr Sebastian Susmarski, Uniwersytet Gdański (referujący), prof. UG dr hab. Anna Zamojska, Jolanta Sobierańska-Grenda

Finansowe i ekonomiczne aspekty Pomorskiego Modelu Restrukturyzacji Podmiotów Leczniczych

dr hab. Adam Adamczyk, prof. US, Uniwersytet Szczeciński (referujący), Aleksandra Wendorf 

Manipulacja dochodem a poziom efektywnych stóp opodatkowania

dr Bartosz Kabaciński, dr.-Ing. Jerome Geyer-Klingeberg, dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP, UE w Poznaniu (referujący), Mikołaj Nowicki, prof. dr. Andreas Rathgeber, dr Agnieszka Stróżyńska-Szajek 

Real Earnings Management and Quality of Corporate Governance: A Meta-Regression Analysis


Sesja 3. Różnorodne odcienie finansów

Sala 0.5 CEUE

Przewodniczący: dr hab. Artur Walasik, prof. UE, UE w Katowicach

dr hab. Błażej Prusak, prof. PG, Politechnika Gdańska (referujący), Muhammad Mushafiq

Symbolika kolorów w finansach

dr hab. Jurij Klapkiv, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki (referujący), prof. Petro Putsenteіlo 

SMART GRID jako strategia redukcji ryzyka inwestycyjnego w Odnawialnych Źródłach Energii

dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Politechnika Koszalińska 

Instrumenty finansowego wsparcia adaptacji gospodarstw rolnych do zmian klimatu: doświadczenia i wnioski z regionu Pomorza Zachodniego

dr hab. Agnieszka Bem, prof. UEW, UE we Wrocławiu (referujący), dr Paulina Ucieklak-Jeż,              dr Paweł Prędkiewicz

Społeczno-ekonomiczne czynniki sprzyjające marnowaniu żywności w gospodarstwach domowych

dr hab. K. Kochaniak, prof. UEK, UE w Krakowie (referujący), dr hab. A. Korzeniowska, dr hab. M. B. Pietrzak

Own or Public Resources? Later Livelihoods of Ukrainian War Migrant Households in Poland

dr Ewa Szafraniec-Siluta, Politechnika Koszalińska (referujący), dr Agnieszka Strzelecka, dr Roman Ardan, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK 

Determinanty bezpieczeństwa finansowego gospodarstw rolnych Unii Europejskiej - wyniki analizy czynnikowej

dr hab. Artur Walasik, prof. UE, UE w Katowicach

Ekonomia finansowa jako nauka normalna: ujęcie krytyczne z perspektyw koncepcji paradygmatów Kuhna oraz naukowych programów badawczych Lakatosa

 

Sesja 4. Bieżące wyzwania i dylematy banków centralnych

Sala 0.6 CEUE

Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Polański, SGH w Warszawie

dr Robert Huterski, UMK w Toruniu

Dylematy konstrukcyjne cyfrowego euro jako pieniądza cyfrowego banku centralnego

dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP, UE w Poznaniu

Dzień przed rewolucją. Zjawiska i procesy kształtujące współczesne systemy pieniężne

dr Piotr Karaś, UE w Krakowie (referujący), dr Krzysztof Kil     

Ryzyko stopy procentowej banków centralnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej a ich rentowność i wiarygodność w warunkach turbulentnego otoczenia społeczno-gospodarczego

dr Michał Ochwat, Uniwersytet Śląski 

Rola bankowości centralnej w procesie regulacji instrumentów polityki makroostrożnościowej w perspektywie porównawczej wybranych państ

dr Dominik Skopiec, SGH w Warszawie 

Perspektywy wzrostu znaczenia renminbi jako waluty rezerwowej

 

Sesja 5. Finanse samorządowe

Sala 0.7 CEUE

Przewodnicząca: dr hab. Sławomira Kańduła, prof. UEP, UE w Poznaniu 

dr Daniel Budzeń, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, dr hab. Marcin Wiśniewski, UE w Poznaniu 

Cykl polityczny w finansach samorządu terytorialnego w Polsce – ujęcie bilansowe na przykładzie miast na prawach powiatu

dr Anna Wichowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Finansowe skutki procesu kurczenia się miast Polski dla wybranych aspektów miejskich budżetów

dr Paweł Galiński, Uniwersytet Gdański 

Fiscal balance factors of the local government in OECD countries

dr Arkadiusz Babczuk,  Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi

Mechanizmy przeciwdziałania niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego. Programy naprawcze wspomagane pożyczkami z budżetu państwa

dr hab. Dagmara Hajdys, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki (referujący), dr Łukasz Ziarko

Sytuacja finansowa miast województwa łódzkiego w dobie pandemii COVID-19 – kierunki zmian i wpływ na zadłużenie

dr hab. Monika Banaszewska, UE w Poznaniu 

Wydatki bieżące w cyklu wyborczym na przykładzie gmin w Polsce

dr Magdalena Ślebocka, Uniwersytet Łódzki

Wykorzystanie potencjału społecznego w rewitalizacji miast na przykładzie wybranych miast wojewódzkich

 

Sesja 6. Rynki finansowe: Efektywność rynku i inwestycji

Sala 1.1 CEUE

Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Gajdka, Uniwersytet Łódzki 

dr Anna Górska, dr hab. Monika Krawiec, SGGW w Warszawie 

Ocena efektywności inwestowania w spółki sektora metali ziem rzadkich

dr Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz , UE w Poznaniu (referujący), dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak

Uncertainty, imprecision and profitability in investment fuzzy portfolio analysis – a comparative study

prof. dr hab. Jerzy Gajdka, dr Piotr Pietraszewski, Uniwersytet Łódzki (referujący), prof. dr hab. Janusz Brzeszczyński, dr Tomasz Schabek 

Nowe podejście do miary uwzględniającej stopę zwrotu skorygowaną o czynnik ryzyka - propozycja zmodyfikowanej wersji wskaźnika     Treynora  

dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP, dr Małgorzata Szczyt, UE w Poznaniu 

Poprawność klasyfikowania akcyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych  według różnych miar ryzyka z wykorzystaniem sieci neuronowych 

mgr Mateusz Skwarek, UE w Poznaniu 

Czy Bitcoin jest rynkiem wschodzącym z perspektywy efektywności rynku? 

 

Sesja 7 (on-line).  Gospodarka i przedsiębiorstwa wobec wyzwań cyfrowego i zrównoważonego rozwoju

Sala 2.2 CEUE

Przewodnicząca: prof. dr hab. Beata Guziejewska, Uniwersytet Łódzki 

dr hab. Jacek Adamek, prof. UEW, dr hab. Małgorzata Solarz, prof. UEW, UE we Wrocławiu 

Czynniki adopcji cyfrowych usług pożyczkowych oferowanych przez sektor FinTech 

dr Kamil Gemra, SGH w Warszawie (referujący), Piotr Kwestarz

Investor demand for IPOs and aftermarket performance. Evidence from Poland 

dr Agnieszka Matuszewska-Pierzynka, Uniwersytet Łódzki, dr Urszula Mrzygłód, Uniwersytet Gdański, dr Aleksandra Pieloch-Babiarz, Uniwersytet Łódzki 

Stabilność dywidendy a wyniki ESG w największych światowych przedsiębiorstwach 

dr Anna Pluskota, Uniwersytet Łódzki

Wpływ korupcji na ESG na podstawie państw UE

dr Olga Klinkowska, ALK w Warszawie (referujący), Olha Zadorozhna

Informational Content Of The Yield Curve For Economic Activity And Inflation: New Evidence From Panel Regressions 

dr Magdalena Wiercioch, Uniwersytet Rzeszowski 

Wpływ inflacji na decyzje zakupowe mieszkańców wybranych województw

13.30-14.10

Przerwa obiadowa 

14.10-15.40

Sesje równoległe

 

Sesja 8. Wyzwania strategiczne banków komercyjnych i spółdzielczych

Audytorium A

Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, SGH w Warszawie, Wiceprezes Zarządu, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych 

dr Urszula Mrzygłód, dr Sabina Nowak, dr Dorota Skała, Uniwersytet Szczeciński (referujący), prof. Laurent Weill, dr Dorota Skała 

New bank board, new dividend policy?

Sławomir Nosal, Lider Zespołu Analiz, Biuro Informacji Kredytowej 

Trendy na rynku kredytów i pożyczek w 2023 r. 

dr Magdalena Markiewicz, dr hab. Joanna Bednarz, Uniwersytet Gdański 

Bridging the Gap: A Comprehensive Study on Silver Economy and Retail Banking Services for the Elderly in the Context of Sustainable Development Goals

dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. SGH, SGH w Warszawie

Wyzwania związane z pomiarem i zarządzaniem ryzykiem strategicznym w bankach na przykładzie polskiego sektora bankowego 

mgr Katarzyna Kwiatkowska, Uniwersytet Szczeciński 

Związki między wartością rynkową i strukturą akcjonariatu banków w krajach Europy Środkowej

dr hab. Mateusz Folwarski, prof. UEK, UE w Krakowie 

Duży bank spółdzielczy duży problem, mały bank spółdzielczy mały problem? Analiza sytuacji grup banków spółdzielczych w Polsce w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym

 

Sesja 9. Analiza finansowa

Sala 0.4 CEUE

Przewodnicząca: dr hab. Józefa Gryko, UE w Poznaniu 

dr Michał Comporek, Uniwersytet Łódzki

Analiza porównawcza jakości wyników finansowych raportowanych w skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdaniach finansowych 

mgr Marlena Grzelczak, dr Michał Soliwoda, Uniwersytet Łódzki (referujący), dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska

Odporność finansowa przedsiębiorstw sektora rolnego z województwa mazowieckiego 

dr Aleksandra Zygmunt, Politechnika Opolska

Wielowymiarowa analiza porównawcza nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w Polsce w przekroju województw. Perspektywa post-covidowa

dr Justyna Zygmunt, Politechnika Opolska

Wycena przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju na rynku aniołów biznesu

dr hab. Paweł Kossecki, prof. PWSFTviT, Panstwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im Leona Schillera w Łodzi (referujący), Magdalena Tecław

Zastosowanie narzędzi Business Intelligence dla celów wykonywania analiz porównawczych w cenach transferowych

 

Sesja 10. Finanse osobiste

Sala 0.5 CEUE

Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP, UE w Poznaniu 

prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz, Uniwersytet WSB Merito w Warszawie 

Metapersonalizacja w finansach osobistych

dr Anna Warchewska, UE w Poznaniu  

„Zepsuty świat” czy nowa era młodych (dorosłych) konsumentów usług finansowych?

mgr Jakub Kubiczek, UE w Katowicach 

Tendencje, determinanty i trwałość zmian zwyczajów płatniczych Polaków w pandemii      COVID-19 

dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL, Zdzisław A. Błasiak, dr hab. Grzegorz Kotliński, prof. UEP, UE w Poznaniu (referujący), dr Jarosław Kuśpit 

Postawy ostrożnościowe gospodarstw domowych w podejmowaniu decyzji finansowych

mgr Marta Paduszyńska, dr hab. Iwona Dorota Czechowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Znaczenie czynników socjodemograficznych oraz profilu kredytowego w kontekście postaw konsumentów na rynku kredytów mieszkaniowych

dr Agnieszka Strzelecka, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, Politechnika Koszalińska 

Determinanty decyzji finansowych rolniczych gospodarstw domowych w zakresie zadłużania się - ujęcie modelowe

 

Sesja 11. Finanse publiczne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju

Sala 0.6 CEUE

Przewodnicząca: dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS, UMCS w Lublinie 

dr hab. Sławomir Franek, prof. US, Uniwersytet Szczeciński 

Wypełnianie reguł fiskalnych Unii Europejskiej przez państwa członkowskie – stan obecny i perspektywy

prof. dr hab. Marta Postuła, Uniwersytet Warszawski (referujący), dr Wojciech Chmielewski

Skuteczność wydatków w Unii Europejskiej na realizacje wybranych polityk publicznych a ich wpływ na rozwój gospodarczy 

dr Grzegorz Przekota, Politechnika Koszalińska 

Kontrowersje wokół wzrostu płac jako stymulanty wzrostu gospodarczego

mgr Milena Kowalska, UE we Wrocławiu 

Oczekiwany wpływ bezwarunkowego dochodu podstawowego na aktywność zawodową potencjalnych beneficjentów

dr Dariusz Kotarski, Politechnika Koszalińska 

Rola kontroli zarządczej w realizacji celów i zadań w sektorze ochrony zdrowia

 

Sesja 12. Struktura własności i nadzór właścicielski

Sala 0.7 CEUE

Przewodnicząca: prof. dr hab. Danuta Dziawgo, UMK w Toruniu 

dr hab. Tomasz Jewartowski, prof. UEP, dr Agnieszka Stróżyńska-Szajek, UE w Poznaniu

Determinants of institutional ownership in CEE countries. A macro-level perspective

dr hab. Tomasz Jewartowski, prof. UEP, dr hab. Michał Kałdoński, prof. UEP, UE w Poznaniu (referujący) 

How do long-term institutional investors affect tax avoidance? Evidence from Poland

dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki 

Kontrola właścicielska a struktura kapitału - perspektywa     przedsiębiorstw Europy Środkowo-Wschodniej

dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US, dr Mateusz Czerwiński, Uniwersytet Szczeciński (referujący), Justyna Iwaniuk

Liczebność organów statutowych jako alternatywa dla finansowych mierników wielkości przedsiębiorstwa

dr hab. Anna Doś, UE w Katowicach (referujący), dr Fragkoulis Papagiannis, Daniela Montemerlo, Daniele Grechi, Patrizia Gazzola  

The effects of family ownership on gender diversity in upper echelons:  Institutional perspective evidence from Poland

 

Sesja 13. Rynki finansowe: decyzje inwestycyjne

Sala 1.1 CEUE

Przewodnicząca: dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP, UE w Poznaniu 

dr Anna Szczepańska-Przekota, Politechnika Koszalińska 

Wahania sezonowe jako skutek decyzji inwestycyjnych – studium przypadku

dr Przemysław Konieczka, SGH w Warszawie 

Decyzje w zakresie dywidendy a długoterminowe stopy zwrotu. Przypadek polskiego rynku akcji

Steffen Andersen, dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE, mgr Rafał Bagiński, UE w Katowicach (referujący)

Exploring the propensity to uptake energy-efficient technologies in coal-dependent regions

dr Krzysztof Nowak, Uniwersytet Rzeszowski 

Determinants of yield rates on the office market in the capitals of the Visegrad Group countries

dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW w Warszawie 

Zaangażowanie kapitału w wykup ziemi rolnej – czy to już finansjalizacja?

dr Dawid Dawidowicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP, UE w Poznaniu

Trendy w inwestowaniu w europejskie fundusze inwestycyjne otwarte o różnych stylach  w czasie turbulencji rynkowych lat 2020-2022

 

Sesja 14 (on-line). Podatkowe i pozapodatkowe determinanty decyzji gospodarczych

Sala 2.2 CEUE

Przewodnicząca: dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP, UE w Poznaniu 

dr Ewa Dziawgo, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej  - obraz Polski na tle Unii Europejskiej  

prof. dr hab. Magdalena Zioło, Uniwersytet Szczeciński, dr Anna Spoz, Katolicki Uniwersytet Lubelski (referujący), dr Elżebieta Szaruga 

Finansowe i niefinansowe czynniki w procesie dostosowania firm do zrównoważonego rozwoju i zrównoważonych modeli biznesowych  

mgr Krzysztof Pałęga, UE Katowice 

Obowiązujące rozwiązania podatku dochodowego stymulujące zaangażowanie przedsiębiorstw w działania społecznej odpowiedzialności biznesu

dr hab. Anna Białek-Jaworska, prof. UW, Eliza Hałatek, Uniwersytet Warszawski (referujący), Renata Budlewska  

R&D tax allowance and information disclosures by companies listed on the Warsaw Stock Exchange 

dr Izabela Witczak, Uniwersytet Łódzki 

Znaczenie ryzyka podatkowego dla polskich firm w świetle badań własnych 

mgr Jan Braun, UMCS w Lublinie

Znaczenie wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kontekście emisji zanieczyszczeń atmosferycznych

15.40-16.00

Przerwa kawowa

16.00-17.00

Sesja plenarna pod patronatem Komitetu Nauk o Finansach PAN

Audytorium A

Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, SGH w Warszawie 

  1. prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, czł. koresp. PAN - Rola Komitetu Nauk o Finansach w rozwoju nauk o finansach,
  2. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMSC - „Finanse samorządowe" - trzecia monografia z cyklu „Finanse”,
  3. prof. dr hab. Adam Szyszka - Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów,
  4. Wystąpienie prof. dr hab. Marka Świtońskiego, czł. rzecz. PAN, Prezesa Oddziału PAN w Poznaniu
  5. Wystąpienie przedstawiciela sponsora nagrody SGB Bank S.A.
  6. Wystąpienie laureata nagrody.

17.00-17.15

Spotkanie samodzielnych pracowników nauki

Audytorium A

17.15-18.00

Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach PAN

Audytorium A

18.00-20.00

Czas wolny

20.00-1.00

Gala Dinner, uroczysta kolacja

Concordia Design, Poznań, ul. Zwierzyniecka 3 

15 września 2023 r. (piątek)

8.30-9.00

Spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości

Sala 2.1 CEUE

9.00-10.30                

Sesja plenarna. Debata z przedstawicielami praktyki na temat edukacji finansowej

Audytorium A

Przewodnicząca: dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak,  prof. UEP, UE w Poznaniu 

Wystąpienie wprowadzające:

Waldemar Zbytek, Rok 2023/2024 wyzwaniem dla edukacji ekonomicznej

Paneliści:

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – UE we Wrocławiu

prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska – UE w Poznaniu, koordynator projektu RID „Nowe Pokolenie w Nowej Gospodarce”

Waldemar Zbytek - Prezes Zarządu, Warszawski Instytut Bankowości

Marzena Atkielska - Prezes Zarządu, Fundacja Santander Bank Polska S.A.

Wojciech Pantkowski – Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa

10.30-10.50

Przerwa kawowa

10.50-12.20

Sesje równoległe

 

Sesja 15. Bezpieczeństwo sektora bankowego

Audytorium A

Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, SGH w Warszawie, czł. koresp. PAN

dr hab. Jan Koleśnik,  prof. SGH, SGH w Warszawie

Banki systemowo ważne - transfer ryzyka w ramach strefy euro

dr Magdalena Bywalec, UE we Wrocławiu

Czy Polskie banki są bezpieczne? Analiza kluczowych podmiotów sektora

dr Piotr Kuszewski, dr Edyta Cegielska, SGH w Warszawie

Bank-Specific Determinants of Non-Performing Loans in Publicly Listed Polish Commercial Banks

dr Joanna Rachuba, Uniwersytet Szczeciński

Jakość kredytów w bankach Europy Centralnej: Czy akcjonariusz i kryzys mają znaczenie?

dr Tomasz Florczak, Uniwersytet Łódzki

Stopień finansjalizacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej

dr hab. Michał Polasik, prof. UMK, UMK w Toruniu 

Zrównoważona hipoteka: rozwiązanie dla rynku kredytów mieszkaniowych w warunkach wysokich stóp procentowych

 

Sesja 16. FinTech

Sala 0.4 CEUE

Przewodniczący: dr hab. Mateusz Folwarski,  prof. UEK, UE w Krakowie 

dr Pawel Niszczota,  UE w Poznaniu (referujący), Sami Abbas  

GPT rozumie już podstawowe zagadnienia finansowe: wgląd z testów wiedzy finansowej GPT oraz wstępny test korzystania z GPT jako źródła informacji

dr Hanna Kołodziejczyk,  UE w Poznaniu (referujący), dr  Klaudia Jarno  

Efektywność rynku bitcoina – porównanie platform kryptowalutowych

dr Anna Iwona Piotrowska, UMK w Toruniu

Obszary zastosowania chatbotów w usługach banków – oczekiwania konsumentów

dr Ewa Cichowicz,  SGH w Warszawie (referujący), dr Agnieszka K. Nowak

BNPL – nowe ułatwienie transakcyjne czy źródło nowego ryzyka dla konsumentów?

dr hab. Krzysztof Waliszewski,  prof. UEP, UE w Poznaniu (referujący), dr Ewa Cichowicz, dr Łukasz Gębski , mgr Filip Kliber, mgr Jakub Kubiczek, dr hab. Paweł Niedziółka,  prof. SGH, dr hab. Małgorzata Solarz,  prof. UEW, dr Anna Warchlewska  

The role of the Lendtech sector in the consumer credit market in the context of household financial exclusion

dr hab. Jakub Górka,  prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Od europejskiego modelu otwartej bankowości do otwartych finansów

 

Sesja 17. Rola podatków w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Sala 0.5 CEUE

Przewodnicząca: dr hab. Marta Kluzek,  prof. UEP UE w Poznaniu 

Prof. Dr. Wojciech Stiller,  Berlin School of Economics and Law (referujący), Marwin Heinemann

Do More Harm than Good? The Optional Reverse Charge Mechanism against Cross-Border Tax Fraud

Sara Dziemidzik, dr hab. Arkadiusz Bernal, prof. UEP, UE w Poznaniu (referujący)  

Efektywna stawka podatku dochodowego w spółkach Skarbu Państwa

dr Rafał Rosiński,  Politechnika Koszalińska (referujący), Julia Mundziel

Opłata od środków spożywczych jako obciążenie pośrednie podatnika

dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska,  prof. UEP, UE w Poznaniu (referujący), Andżelika Czupryńska

Obrót kryptowalutami – implikacje dla polityki podatkowej

dr Maciej Szczepkowski, UE w Poznaniu

Podatek od deszczu jako przykład podatku środowiskowego

dr Magdalena Jarczok-Guzy, UE w Katowicach

Podatki środowiskowe w kształtowaniu zrównoważonej produkcji i konsumpcji w krajach Unii Europejskiej

dr Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk, Uniwersytet w Białymstoku 

Rozwiązania prorodzinne w podatku od dochodów osobistych w Polsce w kontekście współczesnych wyzwań demograficznych 


Sesja 18. Strategiczne i operacyjne problemy polityki pieniężnej

Sala 0.6 CEUE

Przewodniczący: dr hab. Paweł Marszałek UE w Poznaniu, prof. UEP 

dr Joanna Niedźwiedzińska, NBP

Strategia celu inflacyjnego a problem wysokiej inflacji – czy uwarunkowania instytucjonalne mają znaczenie?

dr Marcin Czaplicki, SGH w Warszawie

Transmisja polityki pieniężnej poprzez kanał bilansowy banków. Przypadek USA

prof. dr hab. Zbigniew Polański, SGH w Warszawie (referujący), dr Mikołaj Szadkowski

Monetary policy under permanent excess liquidity: The case of Poland

dr Joanna Stawska,  Uniwersytet Łódzki (referujący), Maciej Malaczewski, Paulina Malaczewska, dr Ewa Stawasz-Grabowska

Model równowagi Nasha – przypadek gry kooperacyjnej

 

Sesja 19. Finansowanie przedsiębiorstw

Sala 0.7 CEUE

Przewodnicząca: dr hab. Danuta Zawadzka,  prof. PK, Politechnika Koszalińska 

dr Katarzyna Sum, SGH w Warszawie

Determinanty wykorzystania zwrotnych instrumentów finansowych w regionach UE

dr hab. Paweł Mikołajczak,  prof. UEP, dr Robert Skikiewicz, UE w Poznaniu

Finansowanie przedsiębiorstw społecznych w okresie pandemii COVID-19

dr Szymon Stereńczak, dr hab. Jarosław Kubiak,  prof. UEP, UE w Poznaniu

Hierarchia źródeł finansowania przedsiębiorstw w kontekście płynności akcji na rynku kapitałowym

Sandra Walkusz, dr Krzysztof Dziadek, dr Krzysztof Dziadek, Politechnika Koszalińska (referujący)

Rozwój usług faktoringowych w Polsce w latach 2011-2022

dr Katarzyna Schmidt-Jessa, dr hab. Marta Kluzek, prof. UEP, UE w Poznaniu

Specjalna pomoc publiczna a polityka dywidendowa spółek giełdowych w czasie pandemii COVID-19

dr Aneta Ewa Waszkiewicz, SGH w Warszawie (referujący), dr Artur Trzebiński, UE we Wrocławiu

Wartość rynkowa spółek po pozyskaniu kapitału poprzez crowdfunding udziałowy

 

Sesja 20. Rynki finansowe: Era czarnych łabędzi - między COVID-19 a wojną w Ukrainie

Sala 1.1 CEUE

Przewodnicząca: prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdański

dr Leszek Mosiejko,  SGH w Warszawie (referujący), dr hab. Michał Bernardelli

Zastosowanie analizy zdarzeń do oceny reakcji wybranych rynków: akcji, walut, surowców i żywności na rosyjską inwazję na Ukrainę w 2022 roku

dr Agnieszka Moskal, Politechnika Koszalińska 

Commodity funds performance during COVID-19 outbreak and Russia-Ukraine conflict - evidence from Poland

dr Robert Poskart, dr hab. Marta Maciejasz,  prof. UO, Uniwersytet Opolski

Postrzeganie kryptowalut przez młodych uczestników rynku finansowego w czasach konfliktu zbrojnego. Przykład Polski i Rumunii

dr Błażej Lepczyński, dr Piotr Pisarewicz, Uniwersytet Gdański

Specyfika i znaczenie wojen oraz związanych z nimi sankcji gospodarczych jako czynnika zwiększającego ryzyko niewypłacalności państwa

dr Joanna Cymerman, Politechnika Koszalińska

Światowe rynki nieruchomości w warunkach niepewności 

dr hab. Joanna Landmesser-Rusek,  prof. SGGW, SGGW w Warszawie (referujący), Joanna Andrzejak  

Struktura topologiczna globalnego rynku walutowego w czasie kryzysów - porównawcza analiza sieciowa

12.20-12.40

Przerwa kawowa

12.40-14.10

Sesje równoległe

 

Sesja 21. Innowacje w bankowości - tradycja a nowoczesność

Audytorium A

Przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Dziawgo, UMK w Toruniu

prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska, SGH w Warszawie

Wpływ przedsiębiorstw FinTech i BigTech na poziom konkurencji w sektorze finansowym. Wzrost czy osłabienie konkurencji?

dr hab. Piotr Łasak,  prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Dynamiczny wzorzec zachowania partnerów platform cyfrowych oferujących usługi bankowe

dr hab. Mirosława Kaczmarek,  prof. UEP, UE w Poznaniu

Liderzy i outsiderzy bankowości internetowej w Unii Europejskiej. Co zmieniło się podczas pandemii COVID-19?

mgr Zofia Polkowska, SGH w Warszawie

Digital transformation of the Polish banking sector - regulatory challenges

 

Sesja 22. Ubezpieczenia 

Sala 0.4 CEUE 

Przewodniczący: prof. dr hab. Jacek Lisowski, UE w Poznaniu

dr hab. Marta Borda,  prof. UEW, UE we Wrocławiu

Wpływ wybranych czynników społeczno-ekonomicznych na rozwój rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce 

dr Anna Piechota, Uniwersytet Łódzki

Ochrona pracowników szpitali publicznych w świetle zamówień publicznych na grupowe ubezpieczenia na życie pracowników na przykładzie województwa łódzkiego

lek. Kamil Rozynek, dr Dorota Wiśniewska,  UE w Poznaniu (referujący)

Ubezpieczenia prenatalne jako nowa metoda finansowania ryzyka wad wrodzonych, powikłań ciążowych i okołoporodowych w Polsce

dr hab. Krzysztof Łyskawa, UE w Poznaniu

Zastosowanie teorii agencji we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych

dr Magdalena Swacha-Lech,  UE we Wrocławiu (referujący), dr hab. Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska,  prof. UEW, dr Łukasz Jurek  

Mikro i makroekonomiczne determinanty intencji emerytalnych 

dr Lyubov Klapkiv, UMCS w Lublinie (referujący), prof. Faruk Ulgen

Szanse i zagrożenia dla rynku ubezpieczeń w realizacji odbudowy Ukrainy

 

Sesja 23. Finanse wobec zasad zrównoważonego rozwoju ESG

Sala 0.5 CEUE 

Przewodnicząca: dr hab. Iwona Dorota Czechowska,  prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,  dr Łukasz Kurowski, SGH w Warszawie (referujący), dr Agnieszka Nowak

Postawy konsumentów wobec finansowania przez banki przedsiębiorstw z branży paliw kopalnych – perspektywa ryzyka utraty reputacji

dr hab. Justyna Zabawa, prof. UEW,  UE we Wrocławiu (referujący), dr Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska

ESG (Environmental, Social, Governance) w sektorze bankowym.     Aspekty regulacyjne i raportowania

prof. dr hab. Irena Pyka, dr Aleksandra Nocoń, UE w Katowicach

Ekspozycja polskiego sektora bankowego na ryzyko ESG 

dr Rafał Buła, dr hab. Monika Foltyn-Zarychta,  prof. UE, mgr Dominika Krawczyńska, UE w Katowicach

Rozplątując ESG – oceny wymiaru środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego a wyniki finansowe polskich spółek giełdowych

dr hab. Monika Banaszewska, dr Daniel Budzeń, dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak,  prof. UEP, UE w Poznaniu

The interconnectedness between green budget inflows and outflows  in the European Union countries. Fiscal and political perspective

mgr Dawid Banaś, UE w Poznaniu

Zastosowanie bankowości muzułmańskiej w finansowaniu zrównoważonego rozwoju

dr Karolina Daszyńska-Żygadło,  UE we Wrocławiu (referujący, dr inż. Dominika Hadro, dr Justyna Fijałkowska, Ilze Zumente 

Financial and non-financial drivers of ESG topics in construction industry

 

Sesja 24. Płynność i zyskowność przedsiębiorstw

Sala 0.6 CEUE 

Przewodniczący: dr hab. Dawid Szutowski,  prof. UEP, UE w Poznaniu 

dr hab. Monika Bolek,  prof. UŁ , Uniwersytet Łódzki

Czynniki determinujące związek płynności i rentowności na przykładzie przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie

dr hab. Aneta Ejsmont,   prof. UTH Rad., Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Perspectives for financial development of fuel-related joint stock companies listed on the WSE in the era of military conflict in Ukraine (case study)

dr Piotr Ratajczak, UE w Poznaniu

Profitability and liquidity profiles of Polish enterprises on self-organizing Kohonen’s maps 

dr hab. Aneta Kosztowniak,  prof. SGH, SGH w Warszawie

Profitability of enterprises in Poland with changes in markups and wages in conditions of inflation

dr Mateusz Mikutowski, dr Przemysław Grobelny, UE w Poznaniu

Stabilność działalności polskich firm windykacyjnych

dr hab. Dawid Szutowski, prof. UEP, UE w Poznaniu

The impact of macroeconomic variables on company profitability in energy sector. Analysis using neural networks

 

Sesja 25. Aspekty rynkowe funkcjonowania przedsiębiorstw

Sala 0.7 CEUE 

Przewodnicząca: dr hab. Katarzyna Byrka-Kita,  prof. US, Uniwersytet Szczeciński 

dr Dorota Podedworna-Tarnowska, SGH w Warszawie

A new approach to underpricing phenomenon in Poland

dr hab. Marta Kluzek,  prof. UEP, dr Marcin Bielicki, UE w Poznaniu (referujący), dr Katarzyna Schmidt-Jessa, dr Tomasz Gabrusewicz, dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP 

Legal Form Selection: Uncovering Influential Factors for Entrepreneurs

dr hab. Katarzyna Byrka-Kita,  prof. US, Uniwersytet Szczeciński (referujący), dr hab. Jacek Cypryjański,  prof. US, Renata Gola, prof. Christophe J. Godlewski

Tweeting away: European listed companies and their stories

dr Marta Karaś, dr Aleksander Mercik, dr hab. Tomasz Słoński  prof. UEW, UE we Wrocławiu (referujący)

Understanding Crypto-Asset Exposure: An Investigation of its Impact on Performance and Stock Sensitivity Among Listed Companies

dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska,  prof. UEP, UE w Poznaniu (referujący), dr hab. Mirosława Kaczmarek,  prof. UEP

Wielkość przedsiębiorstwa jako determinanta wykorzystania i oceny płatności bezgotówkowych - przypadek Polski


Sesja 26. Rynki finansowe: ESG i prawo

Sala 1.1 CEUE 

Przewodnicząca: dr hab. Renata Karkowska,  prof. UW, Uniwersytet Warszawski

dr Anna Chmielewska, dr hab. Krzysztof Kluza, prof. SGH, SGH w Warszawie

Raportowanie ESG a wycena spółek giełdowych

dr hab. Magdalena Mikołajek-Gocejna,  prof. SGH, SGH w Warszawie

The ralationship between ESG rating and firm value – evidence from companies listed on polish capital market in WIG-ESG index

dr Anna Grygiel-Tomaszewska, SGH w Warszawie

Wpływ mechanizmu uwzględniania kryteriów ESG na rentowność i zmienność wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce 

dr hab. Renata Karkowska,  prof. UW, dr Szczepan Urjasz, Uniwersytet Warszawski

Transmisja zmienności w światowych indeksach giełdowych ESG: dowody w niepewnym świecie

dr Czesław Martysz,  SGH w Warszawie (referujący), Joanna Skrodzka

Dwadzieścia lat manipulacji instrumentami finansowymi i insider tradingu w polskim orzecznictwie

14.10-15.00

Przerwa obiadowa

15.00-15.15

Zakończenie konferencji, rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy artykuł BEST PAPER AWARD i konkursu PSFiB na najlepsze wystąpienie wśród osób posiadających maksymalnie stopień naukowy doktora

Audytorium A

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak,  prof. UEP – Dyrektor Instytutu Finansów

dr hab. Jacek Mizerka,  prof. UEP – Dyrektor Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami

Sesje konkursowe Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (wyłącznie stacjonarne)

15 września 2023 r. (piątek)
Sala 2.1 CEUE

10.50-12.20

Sesja 27. Sesja konkursowa PSFiB I

 

Przewodniczący: dr hab. Sławomir Franek, prof. US, Uniwersytet Szczeciński 

dr Agnieszka Anna Huterska, UMK w Toruniu

Innowacje płatnicze oferowane przez banki i PayTech-y – kto lepiej zaspokaja potrzeby konsumentów?

mgr Tomasz Kaczmarek, UE w Poznaniu (referujący), Kuntara Pukthuanthong

Animating Financial Markets

dr Magdalena Kozińska, SGH w Warszawie

Obligacje typu senior non-preferred jako instrument spełniania wymogu MREL - rynek i związane z nim wyzwania

mgr Karolina Smętek, Politechnika Koszalińska (referujący), dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska, dr Michał Soliwoda

Czy wiedza ubezpieczeniowa oddziałuje na decyzje dotyczące zakupu ubezpieczeń przez rolników?

mgr Damian Zięba, Uniwersytet Warszawski 

If GPU(time) == money: sustainable cryptoasset market? Analysis of similarity among cryptoasset financial time series.

12.20-12.40

Przerwa kawowa

12.40-14.10

Sesja 28. Sesja konkursowa PSFiB II

 

Przewodnicząca: prof. dr hab. Marta Postuła, Uniwersytet Warszawski 

mgr Aurelia Bajerska, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego

Przegląd badań dotyczących kadencyjności członków organów statutowych 

mgr Filip Kliber, UE w Poznaniu

„Zielona” polityka pieniężna? Retoryka czy konkretne działanie? Casus EBC

mgr Jakub Kubiczek, UE w Katowicach

Determinanty obaw o stabilność dochodu i  ich skutki obserwowalne w zachowaniach finansowych Polaków podczas pandemii COVID-19 

dr Dariusz Piotrowski, UMK w Toruniu

Wpływ wojny w Ukrainie na zachowania w obszarze finansów osobistych – perspektywa klientów banków

dr Artur Trzebiński, UE we Wrocławiu

Jaki jest udział inwestycji ESG w portfelach polskich funduszy inwestycyjnych?