Konferencja Katedr Finansów 2023
FINANSE WOBEC WYZWAŃ NOWEJ GOSPODARKI
14-15 września 2023

Publikacje

Call for Papers

Proponujemy publikację prac zgłoszonych na konferencję w:

Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) (100 pkt, Scopus, Web of Science, IF 2022=1,8), publikacja w j. angielskim z obszaru Entrepreneurial Finance, https://www.jemi.edu.pl/, uwaga: pełne teksty artykułów powinny być przesłane w terminie do 30.06.2023 na adres kkf2023@konf.ue.poznan.pl.

Economics and Business Review (70 pkt, Scopus, Web of Science, IF 2022=0,7), publikacja w języku angielskim; Aims & Scope: https://www.ebr.edu.pl/en/aim_and_scope; wymogi redakcyjne: https://www.ebr.edu.pl/en/instructions_for_authors

Research Papers in Economics and Finance (40 pkt),  publikacja w języku angielskim, https://ref.ue.poznan.pl/index.php/REF, propozycja numeru tematycznego Finanse wobec wyzwań Nowej Gospodarki

Ruch Prawniczy, Ekonomiczy i Socjologiczny (100 pkt), publikacja w języku polskim/angielskim, http://rpeis.amu.edu.pl/pl/o-czasopismie

Optimum Studia Ekonomiczne (70 pkt), publikacja w języku polskim/angielskim, http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj

Bank i Kredyt (100 pkt, Scopus), publikacja w języku polskim/angielskim, https://bankikredyt.nbp.pl/

Central European Economic Journal (70 pkt), publikacja w języku angielskim, https://ceej.wne.uw.edu.pl/

Wiadomości Ubezpieczeniowe (70 pkt), publikacja w języku polskim/angielskim (dla wybranych publikacji z panelu Ubezpieczenia - opiekun naukowy prof. dr hab. Jacek Lisowski) https://piu.org.pl/wydawnictwa/

The Financial Internet Quarterly (40 pkt, Web of Science, IF 2022=0,5), publikacja w języku angielskim, https://finquarterly.com/

Finanse i Prawo finansowe (70 pkt), https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf

Ekonomia międzynarodowa (70 pkt), publikacja w j. angielskim, https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/index (specjalna sesja dla Doktorantów)

Rozdziały w tematycznych monografiach naukowych poświęconych problematyce Finansów wobec wyzwań Nowej Gospodarki (20 pkt), publikacja w języku polskim.

Powyższa lista czasopism może ulec jeszcze rozszerzeniu.


UWAGA:
W systemie rejestracyjnym proszę zaznaczyć preferowane miejsce publikacji. Ostateczne zakwalifikowanie pracy do konkretnych czasopism/monografii przeprowadzi Rada Naukowa po przesłaniu końcowych wersji prac.

Artykuły zgłoszone do czasopism będą przechodziły standardową procedurę publikacyjną, w tym recenzyjną w trybie peer reviewdouble-blind review.

Monografia konferencyjna

Marchewka-Bartkowiak, K. i Waliszewski, K. (red.).Finanse wobec wyzwań Nowej Gospodarki. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2024 https://wydawnictwo.ue.poznan.pl/book.html?isbn=978-83-8211-228-3

Opublikowane artykuły w czasopismach

Zioło, M., Szaruga, E., & Spoz, A. (2023). Financial and non–financial factors in companies’ adaptation process towards sustainability and sustainable business models. Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation, 19(4), 48-82. https://doi.org/10.7341/20231942

Matuszewska-Pierzynka, A., Mrzygłód, U., & Pieloch-Babiarz, A. (2023). ESG performance and dividend stability of the world’s largest enterprises. Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation, 19(4), 184-217. https://doi.org/10.7341/20231946

Prusak B. & Mushafiq M. (2023) Colour Symbolism in Finance. Financial Internet Quarterly 19(4), pp. 49-62, https://finquarterly.com/current-issue/?number=79&id=634

Kosztowniak, A. (2023). Wpływ inflacji, marż i wynagrodzeń na zmiany rentowności przedsiębiorstw w Polsce. Finanse I Prawo Finansowe, 4(40), 201–224. https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.40.10

Łasak, P., & Wyciślak, S. (2023). Blockchain and cloud platforms in banking services: A paradox perspective. Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation, 19(4), 12-47. https://doi.org/10.7341/20231941

M. Jarczok-Guzy, Podatki środowiskowe w kształtowaniu zrównoważonej produkcji i konsumpcji w krajach Unii Europejskiej, Optimum. Economic Studies, Nr 4 (114) (2023), 171-188. Źródło: https://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/65

Galiński, P. (2023). Czynniki Równowagi Fiskalnej Samorządu Terytorialnego: badanie danych panelowych dotyczące krajów OECD. Ekonomia Międzynarodowa, (41), 38–66. https://doi.org/10.18778/2082-4440.41.03

Kluzek, Marta and Bielicki, Marcin and Schmidt-Jessa, Katarzyna and Gabrusewicz, Tomasz and Perez, Katarzyna, Legal Form Choice: Uncovering Influential Factors for Entrepreneurs in a Young Market Economy (October 5, 2023). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4593382 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4593382

D. Zięba, If GPU(time) == money: Sustainable crypto-asset market? Analysis of similarity among crypto-asset financial time series, International Review of Economics & Finance, Volume 89, Part B, 2024, 863-912, https://doi.org/10.1016/j.iref.2023.10.036

Waliszewski, K., Cichowicz, E., Gębski , Łukasz, Kliber , F., Kubiczek , J., Niedziółka, P., … Warchlewska , A. (2023). The role of the Lendtech sector in the consumer credit market in the context of household financial exclusion. Oeconomia Copernicana, 14(2), 609–643. https://doi.org/10.24136/oc.2023.017

Tomasz Wiśniewski. / Efficiency of Polish Hospitals in Years 2012-2021 // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. 2023, , s.653-684 DOI: 10.29119/1641-3466.2023.187.35 https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2024/01/187-Wi%C5%9Bniewski.pdf

Adamek, J., & Solarz, M. (2023). Adoption factors in digital lending services offered by FinTech lenders. Oeconomia Copernicana, 14, 169–212. https://doi.org/10.24136/oc.2023.005

M. Polasik, Zrównoważona hipoteka – odpowiedź na aktualne wyzwania polskiej gospodarki w: Polska gospodarka 2023 i dalej: Jak naprawić kredyt mieszkaniowy, Zeszyt mBank-CASE Nr 176/2023, https://www.case-research.eu/files/?id_plik=7834

Marcin Czaplicki, Transmisja polityki pieniężnej poprzez kanał bilansowy banków. Przypadek Stanów Zjednoczonych, Bank i Kredyt, nr 1/2024, https://bankikredyt.nbp.pl/content/2024/01/BIK_01_2024_02.pdf

Janina Kotlińska, Zdzisław A. Błasiak, Jarosław Kuśpit, Grzegorz Kotliński, Postawy ostrożnościowe gospodarstw domowych w podejmowaniu decyzji finansowych, Bank i Kredyt, nr 1/2024, https://bankikredyt.nbp.pl/content/2024/01/BIK_01_2024_04.pdf

Budzeń, D., & Wiśniewski, M. (2023). Cykl polityczny w wydatkach majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Optimum. Studia Ekonomiczne, 80–96. https://doi.org/10.15290/oes.2023.04.114.05

Zabawa, J., & Łosiewicz-Dniestrzańska, E. (2023). ESG (Environmental, Social, Governnace) w sektorze bankowym. Aspekty regulacyjne i raportowania. Finanse I Prawo Finansowe, (2), 7–25. https://doi.org/10.18778/2391-6478.S2.2023.01

Pawłowska, M. (2023). Wpływ przedsiębiorstw FinTech na poziom konkurencji w sektorze finansowym. Wzrost czy osłabienie konkurencji?. Finanse I Prawo Finansowe, (2), 27–56. https://doi.org/10.18778/2391-6478.S2.2023.02

Koleśnik, J. (2023). Banki systemowo ważne – transfer ryzyka w ramach strefy euro. Finanse I Prawo Finansowe, (2), 57–79. https://doi.org/10.18778/2391-6478.S2.2023.03

Franc-Dąbrowska, J. (2023). Ufinansowienie ziemi rolnej – współczesne przejawy finansjalizacji czy powrót do korzeni ludzkości?. Finanse I Prawo Finansowe, (2), 81–101. https://doi.org/10.18778/2391-6478.S2.2023.04

Folwarski, M. (2023). Analiza sytuacji grup banków spółdzielczych w Polsce w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym. Finanse I Prawo Finansowe, (2), 103–121. https://doi.org/10.18778/2391-6478.S2.2023.05

Podedworna-Tarnowska, D. (2023). Nowe ujęcie zjawiska underpricingu w Polsce. Finanse I Prawo Finansowe, (2), 123–144. https://doi.org/10.18778/2391-6478.S2.2023.06

Kozińska, M. (2023). Obligacje typu senior non-preferred jako instrument spełnienia wymogu MREL. Finanse I Prawo Finansowe, (2), 145–167. https://doi.org/10.18778/2391-6478.S2.2023.07

Martysz, C. B., & Skrodzka, J. (2023). Dwie dekady nadużyć na rynku w Polsce. Manipulacje instrumentami finansowymi oraz ujawnianie i wykorzystywanie informacji poufnych w latach 2002–2022. Finanse I Prawo Finansowe, (2), 169–195. https://doi.org/10.18778/2391-6478.S2.2023.08

Tuzimek, R. (2023). Fuzje i przejęcia w czasie pandemii Covid-19 w Polsce. Finanse I Prawo Finansowe, (2), 197–213. https://doi.org/10.18778/2391-6478.S2.2023.09

Konieczka, P. (2023). Decyzje w zakresie dywidendy a długoterminowe stopy zwrotu. Przypadek polskiego rynku akcji. Finanse I Prawo Finansowe, 1(41), 47–66. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.41.03

Przekota, G. (2023). Powiązania przyczynowo-skutkowe zmian płac i wzrostu gospodarczego. Finanse I Prawo Finansowe, 1(41), 67–82. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.41.04

Rosiński, R., & Mundziel, J. (2023). Indirect Taxation: Assessing the Impact of the Sugar Tax in Poland. Finanse I Prawo Finansowe, 1(41), 83–95. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.41.05

Szczepańska-Przekota, A. (2023). Wahania sezonowe jako skutek zmian w strukturze inwestorów – studium przypadku dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Finanse I Prawo Finansowe, 1(41), 97–116. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.41.06

Comporek, M. (2023). Jakość wyników finansowych raportowanych w sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych. Finanse I Prawo Finansowe, (2), 233–255. https://doi.org/10.18778/2391-6478.S2.2023.11

Lewkowicz-Grzegorczyk, K. (2024). Rozwiązania prorodzinne w podatku od dochodów osobistych w Polsce w kontekście wyzwań demograficznych. Finanse I Prawo Finansowe, 1(41), 117–131. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.41.07

Anna Iwona Piotrowska. (2024). Determinants of consumer adoption of biometric technologies in mobile financial applications. Economics and Business Review, 10(1). https://doi.org/10.18559/ebr.2024.1.1019

Joanna Małgorzata Landmesser-Rusek, Joanna Andrzejak, The topological structure of the global foreign exchange market during crises – comparative network analysis, Optimum Studia Ekonomiczne, nr 1/2024, 26-44, https://doi.org/10.15290/

Dagmara Hajdys, Łukasz Ziarko, Financial situation of cities in the Lodz voivodeship in the era of the COVID-19 pandemic – trends of change and impact on indebtedness, Optimum Studia Ekonomiczne, nr 1/2024, 110-133, https://doi.org/10.15290/

Monika Krawiec, Anna Górska, Assessment of efficiency of investment in companies belonging to the rare earth metals sector, , Optimum Studia Ekonomiczne, nr 1/2024, 134-153, https://doi.org/10.15290/

Walasik, A. (2024). Ekonomia finansowa jako nauka normalna: ujęcie krytyczne z perspektywy koncepcji paradygmatów Kuhna oraz naukowych programów badawczych Lakatosa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 86(1), 133–147. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.08

Buła, R., Foltyn-Zarychta, M., & Krawczyńska, D. (2024). Disentangling ESG: Environmental, social and governance ratings and financial performance of Polish listed companies. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 86(1), 149–178. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.09

Chmielewska, A., & Kluza, K. (2024). ESG risk rating and company valuation: The case of the Warsaw Stock Exchange. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 86(1), 179–197. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.10

Wichowska, A. (2024). The implications of urban shrinkage for the budgets of Polish cities. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 86(1), 221–240. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.12

Mikołajek-Gocejna,M.(2024).The Relationship Between ESG Rating and Firm Value—Evidence from Companies Listed on Polish Capital Market in the WIG-ESG Index. Central European Economic Journal,11(58) 141-158. https://doi.org/10.2478/ceej-2024-0011

Warchlewska,A.(2024).The Frailty of Models, the New Era, or a Rotten World of Consumers’ Financial Behaviour?. Central European Economic Journal,11(58) 159-177. https://doi.org/10.2478/ceej-2024-0012

Magdalena Ślebocka, Wykorzystanie potencjału społecznego w rewitalizacji miast na przykładzie wybranych miast wojewódzkich, Finanse komunalne, nr 2/2024.


THE BEST PAPER AWARD KKF 2023

W. Stiller, M. Heinemann (2024), Do more harm than good? The optional reverse charge mechanism against cross-border tax fraud, The Quarterly Review of Economics and Finance Volume 95, June 2024, Pages 61-84, https://doi.org/10.1016/j.qref.2024.02.007